Tumblelog by Soup.io
 • AdikTheOne
 • guyver
 • emmalead
 • CherriBean
 • rayvin
 • wulfy
 • Mickyjames
 • missgingers
 • littletroublemaker
 • soadysta
 • drunkteeth
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

3152 5a00 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Niesamowite, jak pewne rzeczy dodają skrzydeł i łamią serce w tym samym czasie.
— Sophie McKenzie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
4213 a24f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaretro-girl retro-girl
9121 fa22
Reposted fromretro-girl retro-girl
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaretro-girl retro-girl
6692 7f05 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Instynkt. Wiesz komu ufać.
Ludzie to wiedzą, jak zwierzęta. Nie słuchamy go tak dobrze jak one, nie za każdym razem, ale zawsze jest tam gdzieś ukryty. 
To mrowienie kiedy coś jest nie tak i spokój kiedy wszystko jest dobrze.
— Huntley Fitzpatrick – Moje życie obok
Reposted fromnyaako nyaako viaretro-girl retro-girl
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
6542 4bdd
Reposted fromretro-girl retro-girl viajestdobrze jestdobrze
4984 040c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
Reposted frombluuu bluuu viawhiskywithsprite whiskywithsprite
5559 05ea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee

June 18 2017

4040 04ac
Reposted bypurplecornflowers purplecornflowers

June 15 2017

We need people who don’t ask us to become different for their own acceptance and terms of approval. We need people, and we need to be the people who give others the permission to sit in their own skins and not be afraid. That’s the best gift you are ever going to give someone— the permission to feel safe in their own skin. To feel worthy. To feel like they are enough.
— Hannah Brencher (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood
4550 bb37 500
Reposted fromwestwood westwood
5388 2b97 500

kelseyhayden:

lost lake
hood river // or.

Reposted fromwestwood westwood
1664 876d 500

pandcoclothing:

Peggy and Me : Danielle Vee

Reposted fromwestwood westwood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl